♥ وظیفه نویس سایتی است جهت بازنشر خاطرات دوره آموزشی سربازی همه سربازان وظیفه. آموزشی سربازی صفر یک ارتش تا صفر ۷ ارتش و سایر ارگان ها.